شرايط احراز انواع معافيت كفالت

احراز سه شرط ذيل براي كليه متقاضيان معافيت كفالت الزامي است:

فرد به سن مشموليت رسيده باشد(18سال تمام)
فرد فاقد غيبت باشد.
يگانه مراقب و نگهدارنده شخص مكفول(پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادر بزرگ) باشد درصورتي كه شخص داراي برادر بالاي 18سال ديگري نيز باشد، فاقدشرايط معافيت است مگر آنكه بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي آن برادرقادر به سرپرستي و مراقب از شخص مكفول نباشد.(درمعافيت پدر بزرگ ومادربزرگ، مكفول فاقد نوه پسر بالاي 18سال سالم ديگري باشد)

شرايط احراز کلی انواع معافيت كفالت:

پدربالاتراز 70سال:

پدرمشمول بيش از 70سال تمام باشد.

پدر كمتر از 70سال و نيازمند به مراقبت:

پدرمشمول كمتراز 70سال داشته و برابر نظريه شوراي پزشكي وظيفه عمومي نياز به مراقبت داشته باشد.

مادرفاقد همسر:

پدر مشمول درقيد حيات نباشد.
مادرمشمول طلاق قطعي گرفته باشد.
مادرمشمول ازدواج مجدد نداشته باشد.

خواهر فاقد پدر ، همسر و فرزند پسر سالم

مشمول تنها برادر تنی و سرپرست بالای 18 سال خواهر باشد .
خواهر مشمول باید فاقد پدر باشد .
خواهر مشمول فاقد همسر (فوت یا طلاق)باشد.
خواهر فاقد فرزند ذکور سالم باشد.

برادر بيش از 18سال فاقد همسر، فرزند ذكور سالم بالاي 18سال فاقد شغل و فاقد پدر، كه بانظر شوراي پزشكي نيازمند مراقبت باشد:

برادرمشمول بايد فاقد پدر، همسر و فرزند باشد
برادر مشمول(مكفول) به علت بيماري يا نقص عضو نياز به مراقبت داشته باشد.

برادر کمتر از 18 سال تمام (صغیر)

برادر مشمول باید فاقد پدر باشد.
مشمول تنها برادر و سرپرست برادر صغیر کمتر از 18 سال باشد.

پدر بزرگ فاقد فرزند نيازمند مراقبت با تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي:

پدربزرگ مشمول فرزندی اعم از ذکور و اناث نداشته باشد.
پدر بزرگ مشمول برابر نظريه شوراي پزشكي وظفه عمومي قادر به اداره امور خود نباشد

مادر بزرگ فاقد همسر و فرزند(مادر بزرگ پدري ومادري)

مادربزرگ مشمول فاقد فرزند باشد اعم از فرزند ذکور و اناث.
همسر مادربزرگ فوت نموده باشد يا اينكه از همسرش طلاق گرفته باشد.

فرزند صغیر

همسر مشمول فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد.
یا همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

فوت حین خدمت پدر یا برادر

یکی از برادران سربازی که حین خدمت فوت کرده باشد.
یا یکی از فرزندان سربازی که در حین خدمت فوت کرده باشد.
فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح در حین خدمت نیز در شمول این نوع معافیت قرار می گیرد و منظور از فوت حین خدمت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح ، فوت در طول مدت خدمت (حین خدمت و خارج خدمت )می باشد . به غیر از فوت در وضعیت غیبت ، فرار از خدمت ، و یا فوت بر اثر خود کشی و ارتکاب جرایم مانند نزاع و موارد مشابه که در شمول معافیت قرار ندارند .

برادر حین خدمت

هر دو برادر فاقد غیبت باشند.

مدارك مورد نياز براي انواع معافيت كفالت

تكميل برگ وضعيت مشمولين (برگه شماره 1 دفترچه راهنما)
برگه معاينه اوليه مشمولين(برگه شماره 2 دفترچه راهنما)
اصل و تصوير كارت ملي يا كارت موقت ملي
اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكس دار مشمول(2 نسخه)
يك قطعه عكس رنگي4*3تمام رخ زمينه سفيد مشمول(علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها)
اصل و تصير گواهي آخرين مدرك تحصيلي كه توسط مرجع صادركننده يا دفتر ثبت اسناد برابر با اصل شده باشد.
گواهي اشتغال به خدمت از يگان خدمتي براي مشموليني كه حين خدمت اقدام مي نمايند.
تصوير تمام صفحات شناسنامه پدر،مادر،خواهران و برادران
تصوير كارت ملي پدر و مادر.
تكميل برگ مشخصات بستگان مشمول كه توسط شخص متقاضي معافيت كفالت(برگه شماره 3 به استثناء متقاضيان قانون حمايت از حقوق معلولان)
برگه تكميل شده وضعيت مشمول(برگه شماره 4)

متقاضيان معافيت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان(ماده6)مي بايست علاوه برمدارك فوق 2مورد ذيل را ارسال نمايند

فرم سه برگي تعيين وضعيت معلوليت از سازمان بهزيستي
برگ رضايتنامه والدين

روند رسيدگي به معافيت كفالت

دريافت دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي(پليس+10) بمنظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز
مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي(پليس+10) به همراه كليه مدارك مورد نياز باستثناء نامه استعلام از ثبت احوال
ثبت درخواست درسامانه توسط وظيفه عمومي
بررسي اطلاعات توسط وظيفه عمومي
استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول به صورت متمركز از سوي وظيفه عمومي (ويژه تهران بزرگ(
مراجعه مشمول به وظيفه عمومي رسيدگي كننده جهت دريافت نامه استعلام از ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول 5 روز پس از ثبت اوليه درخواست دردفاتر پليس10+
ارسال دعوتنامه براي مشمول جهت حضور درهيئت رسيدگي درصورت احراز شرايط معافيت
برگزاري جلسه هيئت رسيدگي بدوي درصورتي كه شخص دربررسي هاي اوليه حائز شرايط معافيت تشخيص داده شود.
درصورتي كه شخص معاف دائم شناخته شود از كارت معافيت برخوردارشده و درصورتي كه سرباز شناخته شود برگ آماده بخدمت براي وي صادر و ارسال مي گردد.

نکات قابل توجه معافیت کفالت

مشمولین در حین استفاده از معافیت تحصیلی میتوانند تقاضاي معافیت کفالت نمایند.
وجود برادر یا برادران بالاي 18 سال سالم ، طبق قانون مانع رسیدگی به معافیت کفالت می باشد و مواردي مانند ازدواج، مهاجرت، زندانی بودن برادر یا برادران، ایجاد شرایط معافیت نخواهد کرد.
به ادعاي کفالت مشمولینی رسیدگی میشود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی بنا به تشخیص سازمان وظیفه عمومی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولین از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد.
مشمولانی که تقاضاي معافیت کفالت نموده و حداکثر ظرف یک ماه براي رسیدگی مراجعه ننمایند، به عنوان انصراف تلقی و براي آنان برگه آماده بخدمت صادر و میبایست بخدمت اعزام گردند.
وجود برادري که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد نیست.این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج ازشهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال دارد معتبر است ومشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات به خدمت دوره ضرورت اعزام می شود.
در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماري یا معلولیت زمین گیر بوده وبنا به تشخیص شوراي پزشکی وظیفه عمومی فاقد صلاحیت ویا ناتوان براي سرپرستی باشند ومشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، می تواند از معافیت کفالت برخوردار گردد.
بموجب ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مشمولاني كه داراي اين شرايط باشد با تاييد سازمان بهزيستي مي توانند درخواست معافيت مذكوررا نمايند.
يكي از فرزندان پدر يا مادري كه هردوي آنها يا يكي از آنها معلول باشد و يا حداقل دونفر از فرزندان به شرطی که فرزندان معلول متاهل نباشند .
معافیت کفالت مادر فاقد همسر یا مطلقه به صورت موقت سی ماه بوده و این سی ماه از تاریخ ثبت طلاق یا تاریخ فوت همسر محاسبه می شود و در پایان مدت فوق ، در صورت دارا بودن شرایط (مشمول در این مدت، تنها فرزند ذکور بالای هیجده سال خانواده و مادر فاقد همسر باشد)معافیت موقت به دائم تبدیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *